Archive for December, 2015

14 Para

Teesra Paw Hissa

Read More

08 Rabiul Saani

Hadees

Read More

14 Para

Doosra Paw Hissa

Read More

14 Para

Pehla Paw Hissa

Read More

13 Para

Chautha Paw Hissa

Read More

13 Para

Teesra Paw Hissa

Read More

13 Para

Doosra Paw Hissa

Read More

Fuzool Kharchi

■ Ma’siyat aur gunaah ke kaamon mein kharch karna, aish wa ishrat aur thaat baath ki zindagi guzaarna aur shohrat wa naamwari aur riyaakaari wa dikhlaawe ke taur par kharch karna; yeh sab islam ki nazar mein israaf aur fuzool karchi hai. Hazrat saeed bin jareer se poochha gaya: maal ke zaya karne ki kya soorat hai? Unhon ne kaha: maal ko zaya karna yeh hai ke Allah tum ko (halaal zariye se) maal de aur tum us ko haraam kaamon mein karch karo. [Musannif ibn e Abi Shaiba : 27134] ■ Hazrat Abdullah bin Masood radiallahu taala anhu kehte hain ke hum tamaam sahaabe kiraam kaha karte the ke fuzool karchi na haq taur par karch karne ka naam hai. [Al Durre Mansoor : 374/5] ■ Fuzool karchi ek tanha gunaah nahi hai; balki woh beshumaar gunaahon ka sabab aur zariya hai. Is daur mein naach, baaja, ayyaashi, sharaab noshi, theater, cinema aur is qism ke jitne kaam hain, sab in hi beja kharch karne waalon ke dam se qaaim hain. Isiliye islam mein maal wa daulat ko beja kharch karne se bahot sakhti se mana kiya hai.

Read More

13 Para

Pehla Paw Hissa

Read More

12 Para

Teesra Paw Hissa

Read More